Blue Flower

Referat af ØHF generalforsamling 28. februar 2023

Tid: tirsdag d. 28. februar 2023
Sted: Skenkelsø Mølle Museum
Til stede: 19 medlemmer af foreningen, 1 gæst.

1. a) Valg af dirigent. Bjarne Larsen valgt. Han konstaterede generalfor­sam­lingen rettidigt indkaldt.
b) Valg af referent. Nils Finken.

2. Formandens beretning om 2022.
Hanne Mogensen fremlagde neden­stående beretning for det forløbne år. Beretningen blev godkendt med ak­kla­mation.

3. a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.
Kasserer Svend Kjærgaard gennemgik det omdelte regnskab for 2022. Med ca. 1.600 kr i kontingentrestancer blev årets underskud på 3.573,40 kr., og for­eningens gode bankbeholdning pr. 31. december 2022 er på 70.431,60 kr. Regnskabet blev godkendt.

3. b) Godkendelse af budget for 2023. Kassererens budgetforslag samt dens forudsætninger og forventninger for 2023 blev gennemgået og godkendt med et forventet un­derskud på 7.650 kr.

3. c) Fastsættelse af kontingent for 2024. Kontingentet fastholdes for 2024 på 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget.
5. Valg til bestyrelsen for 2 år
Bjarne Larsen. Genvalgt.
Nils Finken. Genvalgt.
Anne Marie Dam. Genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem: To kandidater meldte sig: Helen Børgesen og Claus S. Madsen (ikke tilstede).

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til selv at afgøre, hvem af de to kandidater der indgår i bestyrelsen hhv. som suppleant til bestyrelsen.

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Lena Sørensen genvalgt.
b) Helen Børgesen nyvalgt.

6. Valg af revisor for 1 år.
Svend Aage Sørensen genvalgt.
Revisorsuppleant: Ikke besat.

7. Eventuelt.
Hanne Mogensen anbefalede foredra­­get om Venslevrøvernes dramatiske historie (se Nyt om Gammelt for febru­ar 2023).

Nils Finken orienterede om manglende adgang til artikelmateriale pga. lokal­arkivets forsinkede flytning i Stenløse Kulturhus.
Lena Sørensen tilføjede, at det nok ik­ke er realistisk at have arkivet på plads og i funktion på denne side af sommer­ferien, da der mangler lys, stikkontak­ter og edb-stik, og da materialerne er pakket ned i flyttekasser.

Formanden blev rost for sin gode ledel­se af foreningen i det forløbne år.

Den formelle generalforsamling var der­med afsluttet og blev efter neden­stående konstituering fulgt op af Kaare Foghs interessante præsentation af nog­le af Veksømaleren Thorvald Lar­sens mange lokale malerier og udford­ringerne med at stedfæste dem i det nutidige landskab og stærkt ændrede bysamfund. Se mere på thorvaldlarsenselskabet.dk

Bestyrelsen konstituerede sig således:
* Formand: Hanne Mogensen.
* Næstformand: Bjarne Larsen.
* Sekretær: Nils Finken
* Kasserer: Svend Kjærgaard
* Winnie Bjørn Andersen
* Claus S. Madsen
* Anne Marie Dam.

* Førstesuppleant: Lena Sørensen.
* Andensuppleant: Helen Børgesen.

 

Referent: Nils Finken